Kandydat ze Śląska

Radny Sejmiku Śląskiego

Pochodzący z Gliwic

Skuteczny kandydat

http://bartlomiejkowalski.pl/wp-content/uploads/2019/08/Andrzej-Duda-Bartłomiej-Kowalski_kampania.jpg
http://bartlomiejkowalski.pl/wp-content/uploads/2019/08/DSC1376GotoweGotowe.jpg

Szanowni Wyborcy

Jestem Radnym Sejmiku Województwa Śląskiego, absolwentem AWF w Katowicach oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pełniłem funkcję radnego Miasta Gliwice.

Ze zrozumieniem wsłuchuję się w problemy mieszkańców Śląska. Od początku kariery politycznej rozwiązywałem problemy mieszkańców, działając w Zespole ds. Mieszkaniowych. Czynnie uczestniczyłem w obradach Komisji Gospodarki Komunalnej, reprezentując mieszkańców Gliwic.

Mieszkańcy Śląska docenili moją pracę i zaangażowanie, oddając głos w rankingu na najlepszego radnego w plebiscycie zorganizowanym przez Dziennik Zachodni, w którym znacząco pokonałem innych kandydatów, a Portal Samorządowy uhonorował mnie drugim miejscem w kategorii – „najlepszy radny”

Mam świadomość, że mogę  skuteczniej pomagać mieszkańcom mojego Regionu, dlatego chciałbym Was prosić o oddanie głosu w najbliższych Wyborach do Sejmu i Senatu RP.

Mocny Śląsk, Silna Polska

Plan dla Śląska

 • Rodzina
 • Seniorzy
 • Zdrowie
 • Rozwój
 • Praca
 • Infrastruktura
 • Bezpieczeństwo
„Rodzina 500+” na każde dziecko od 1 lipca 2019

Rodzina to fundament, na którym wznosi się całe państwo. Dlatego to wspieraniu rodzin nadaliśmy priorytetowe znaczenie i w kwietniu 2016 r. uruchomiliśmy Program “Rodzina 500+”. Program znacznie poprawił sytuację polskich rodzin, dał im bezpieczeństwo i perspektywę rozwoju. Obniżyliśmy poziom ubóstwa wśród dzieci do najniższego poziomu w historii Polski. Dzięki naszym działaniom Polacy częściej decydują się na posiadanie dzieci.

 • Programem objęliśmy 2,4 mln rodzin, w tym 1,5 mln rodzin z dwojgiem dzieci i 383 tys. rodzin wielodzietnych.
 • W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do końca marca 2019 r. w ramach programu „Rodzina 500+ przekazaliśmy polskich rodzinom 69 mld zł.
 • 3,6 mln dzieci objętych programem.
„Maluch+” to wzrost liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

Wiemy, że powrót na rynek pracy młodych mam to spore wyzwanie. Dlatego pomagamy i wspieramy w podjęciu tej decyzji, tworząc dodatkowe miejsca opieki nad maluchami. Dofinansowujemy rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych. „Maluch+” to wzrost liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

 • W 2019 r. w ramach programu „Maluch+” dofinansowaliśmy 74,6 tys. miejsc opieki. To 150 zł na miejsce w instytucjach publicznych
  oraz 100 zł na obniżenie opłat rodziców w instytucjach niepublicznych, a w przypadku objęcia opieką dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki dodatkowe 400 zł na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania.
 • Przewidujemy, że do końca bieżącego roku dzięki programowi powstanie jeszcze 27,6 tys. nowych miejsc.
Daliśmy rodzicom prawo wyboru w sprawie sześciolatków w szkole

To rodzice wiedzą, co jest najlepsze dla ich dzieci. Dlatego w odpowiedzi na oczekiwania rodziców przywróciliśmy im prawo do decydowania, czy ich dziecko ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat. Zwiększamy ponadto finansowe wspomaganie opieki nad dziećmi w tym wieku.

 • 1,4 mld zł przekazaliśmy samorządom na 6-latki w 2017 r.
 • 1,6 mld zł przekazaliśmy samorządom na 6-latki w 2018 r.
 • 1,7 mld zł przekazaliśmy samorządom na 6-latki w 2019 r.
Program „Dobry Start” to 300 zł dla każdego ucznia
 • To młode pokolenia będą budować Polskę. Dlatego wyrównywanie szans i inwestycja w przyszłość najmłodszych obywateli to nasz
  obowiązek. Wspieramy rodziny programem „Dobry Start”, to dzięki niemu przed rozpoczęciem roku szkolnego każda rodzina
  otrzymuje 300 zł na każde uczące się w szkole dziecko poniżej 20. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku niepełnosprawnych. 4,4 mln uczniów skorzystało ze wsparcia.
 • 1,4 mld zł wyniósł w 2018 r. koszt programu
Posiłek w szkole i w domu

Miarą naszej solidarności jest wspieranie najbardziej potrzebujących. Zapewniamy dzieciom z ubogich rodzin, osobom starszym i niepełnosprawnym bezpłatny ciepły posiłek przygotowywany w szkolnych stołówkach. Objęci programem mogą korzystać z niego na miejscu, bądź – jeśli zdrowie im na to nie pozwala – otrzymać je bezpośrednio do domu.

 • Ok. 1,3 mln osób skorzysta rocznie z programu „Posiłek w szkole i w domu”.
„Mama 4+”

Wychowanie kolejnych pokoleń to jedno z najcenniejszych, a zarazem najtrudniejszych zadań. Doceniamy wysiłek osób, które odłożyły na bok swoje zawodowe marzenia, żeby poświęcić się rodzinie i wychowaniu czwórki bądź więcej dzieci. Dlatego zagwarantowaliśmy im świadczenie emerytalne.

 • 1100 zł brutto to świadczenie wypłacane dla mam, ale także w niektórych przypadkach dla ojców, którzy wychowali przynajmniej 4 dzieci.
 • 801 mln zł przeznaczyliśmy w 2019 r. na program „Mama 4+”.
 • Ok. 85,8 tys. osób zostanie objętych programem.
Obniżyliśmy wiek emerytalny. Daliśmy prawo wyboru Polakom

Wychodzimy z założenia, że Polacy cenią sobie wolność wyboru. Jesteśmy różni, mamy różne plany, marzenia i priorytety. Dla  niektórych praca jest pasją, inni chcą podróżować, jeszcze inni marzą,
aby na jesień życia mieć czas dla bliskich. Daliśmy Polakom wybór. Kobiety na emeryturę mogą przejść w wieku 60 lat, natomiast mężczyźni w wieku 65 lat. Dalsza praca musi zależeć od indywidualnej decyzji każdego Polaka, a nie od polityków.

 • 383,8 tys. – tyle emerytur przyznano według nowych zasad w 2018 r. Z tego 101,8 tys. (ok. 26 proc.) stanowiły osoby pobierające w ZUS już inne świadczenia.
Wyższe renty i emerytury

Przejście na emeryturę wiąże się często z obniżeniem poziomu życia. Tak być nie musi, państwo powinno działać w taki sposób, aby odejście z rynku pracy nie oznaczało od razu pogorszenia położenia obywateli. Dlatego wspieramy seniorów, systematycznie
podnosząc ich świadczenia. Szczególną uwagę przywiązujemy do wzrostu minimalnych rent i emerytur. Poprawiamy sytuację najuboższych osób z tej grupy obywateli.

 • 1100 zł brutto to minimalne świadczenie od marca 2019 r.
 • O 25 proc. wzrosły najniższe świadczenia dla emerytów i rencistów w latach 2016-2019.
Emerytura+, czyli “trzynastka” dla emerytów

Wsparcie dla najstarszych Polaków to nie tylko gest solidarności. Państwo powinno dbać o obywateli, którzy kładli fundamenty pod naszą gospodarkę i państwo. Dlatego w 2019 r. wszyscy emeryci i renciści otrzymali dodatkowo 1100 zł brutto. Wsparcie wypłacamy automatycznie, bez jakichkolwiek zbędnych formalności i niezależnie
od wysokości emerytury.

 • Ponad 9,8 mln osób otrzymało 1100 zł brutto (z tego prawie 7 mln emerytów i ponad 2,6 mln rencistów).
 • 10,8 mld zł środków przeznaczyliśmy na realizację „Emerytury+” w 2019 r.
Bezpłatne leki dla seniorów

Zdrowie jest bezcenne. Troska o dobre i godne życie to nie tylko prawo każdego obywatela, lecz także obowiązek państwa. Dlatego wszystkie osoby, które ukończyły 75 lat, mogą korzystać
z całkowicie bezpłatnych leków. Program obejmuje środki farmaceutyczne najczęściej stosowane przez pacjentów w podeszłym wieku. Jest więc dostosowany do realnych potrzeb pacjentów, a przez
to ma znaczący wpływ na poprawę jakości ich życia.

 • 2,7 mln osób skorzystało z bezpłatnych leków.
 • Ponad 139 mln opakowań bezpłatnych leków trafiło do seniorów.
 • Ponad 1,5 mld zł zaoszczędziły łącznie osoby po 75. roku życia dzięki programowi bezpłatnych leków.
„Senior+” to większa liczba miejsc w placówkach dla osób starszych

Samotność to choroba współczesnego świata. Szczególnie narażone na nią mogą być osoby starsze. Dzienne domy i kluby „Senior+” dają
osobom starszym możliwość aktywnego spędzenia czasu przez kilka godzin dziennie. Przekrojowa i zróżnicowana oferta obejmuje zarówno pomoc w codziennych czynnościach, przez zapewnienie posiłku, aż po pielęgnowanie więzi międzypokoleniowych. Seniorzy są zapraszani także do udziału w zajęciach ruchowych oraz aktywnego brania udziału w życiu kulturalnym.

 • W latach 2015-2017 w ramach „Senior+” powstało w Polsce 240 placówek.
 • W 2018 r. zostało stworzonych 258 kolejnych.
Zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia

Służba zdrowia to służba ludziom. Jej powszechny charakter sprawia, że jej sprawność i niedostatek mają ogólnospołeczne konsekwencje. Dlatego z każdym rokiem na udoskonalenie i modernizację
służby zdrowia przeznaczamy coraz więcej środków finansowych. Nasze pierwsze postulaty zapowiadały, że do 2024 r. wysokość nakładów osiągnie 6 proc. Postanowiliśmy zrealizować ten plan szybciej.

 • Wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB.
 • Wzrost nakładów na koszty świadczeń opieki zdrowotnej. Plan finansowy na 2019 r. przewiduje, że 89,4 mld zł trafi na ochronę
  zdrowia, co stanowi wzrost o 8,4 mld zł w stosunku do planu finansowego NFZ za 2018 r.
 • Podwyżki dla lekarzy i lekarzy rezydentów. Wszyscy lekarze rezydenci otrzymali podwyżki wynagrodzenia zasadniczego o 700 zł, w przypadku specjalizacji w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową, lub o 600 zł w pozostałych. Lekarzom specjalistom
  zatrudnionym na podstawie stosunku pracy przyznano wynagrodzenie zasadnicze w kwocie nie mniejszej niż 6750 zł brutto.
 • Podwyżki dla pielęgniarek i położnych. Wzrost wynagrodzeń zasadniczych o 1100 zł miesięcznie od 1 września 2018 r. oraz o dodatkowe 100 zł od 1 lipca 2019 r.
 • Podwyżki dla ratowników medycznych. Wprowadzono wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia dla ratownika medycznego, dyspozytora medycznego, pielęgniarki wykonującej zawód w zespole ratownictwa medycznego – niezależnie od formy zatrudnienia – o 400 zł brutto.
Budowa sieci szpitali

Wprowadzając sieć szpitali usprawniliśmy służbę zdrowia. Dzięki tej zmianie szpitale są bardziej stabilne finansowo, a świadczenia szpitalne i ambulatoryjne są lepiej skoordynowane.

 • Obecnie w sieci szpitali działa 587 placówek leczniczych.
Czyste powietrze

Troska o zdrowie powiązania jest z troską o środowisko. Czyste powietrze to czysty zysk dla wszystkich. Dym z przestarzałych pieców i kotłów to trująca mieszanka wybuchowa. Smog
to zagrożenie zarówno dla zdrowia, jak i dla upraw, klimatu, roślin czy zwierząt.

 • 103 mld zł do 2029 r. na dofinansowanie inwestycji poprawiających jakość powietrza w polskich domach – Program Czyste Powietrze realizowany przez NFOŚIGW. Modernizacją
  zostanie objętych ponad 3 mln domów.
 • 1,2 mld zł do 2024 r. – Rządowy Program “Stop Smog” dla ubogich energetycznie.
 • Uruchomienie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji – projekt “Zone”.
 • Wsparcie Śląska i Małopolski w walce o czyste powietrze.
Wzrost gospodarczy
Uszczelniona luka VAT
Ułatwienia dla firm wspierające rozwój przedsiębiorczości – Konstytucja Biznesu.
Dobry stan finansów publicznych
Konstytucja dla Nauki
Stawiamy na innowacyjność polskiej gospodarki
Szerokopasmowy Internet dla każdej szkoły
Cyfryzacja w miejsce biurokracji
Instytucje rozwoju
Repolonizacja Pekao S.A.
Repolonizacja Polskich Kolei Linowych
Spadek bezrobocia i wzrost liczby wolnych miejsc pracy
Podwyższanie płacy minimalnej
Minimalna stawka godzinowa
Pracownicze Plany Kapitałowe
Mały ZUS dla drobnych firm
Obniżenie podatku CIT
Zatrudnienie w przemyśle
Drogi lokalne – rekordowe 6 miliardów złotych
Port Gdańsk
Pomoc klęskowa dla rolników w czasie suszy
Dopłaty do paliwa rolniczego – Plan dla wsi
Sport dla młodych
Ponad 100 przywróconych posterunków Policji
Modernizacja polskiej armii
Wojska Obrony Terytorialnej
Bezpieczeństwo energetyczne – zróżnicowanie źródeł dostaw gazu

Oddaj swój głos

Wybory do Sejmu i Senatu RP
GodzinMinutSekund
28
sierpnia
19:00
Toszek, Rynek
Spotkanie z Wyborcami
28
sierpnia
17:00
Knurów
Spotkanie z Wyborcami
28
sierpnia
15:00
Tarnowskie Góry
Spotkanie z Wyborcami
28
sierpnia
13:00
Bytom
Spotkanie z Wyborcami
28
sierpnia
11:00
Gliwice
Spotkanie z Wyborcami
@BartomiejKowal2@BartomiejKowal2 - 4 dni

RT : Głos na to głos oddany na dalszy rozwój #Śląsk jest gwarantem dobrej współprac…

@BartomiejKowal2@BartomiejKowal2 - 2 tygodnie

RT : 26 radnych Sejmiku #Śląskie głosowało za udzieleniem Zarządowi #Śląskie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Województwa Ś…

@BartomiejKowal2@BartomiejKowal2 - 2 tygodnie

gratuluje Panie Marszalku! Bardzo dobry rok dzieki ciezkiej pracy Zarzadu. Tak trzymac!

@BartomiejKowal2@BartomiejKowal2 - 2 tygodnie

papuga za każdym razem bawi tak samo 🙂 🦜

Oddaj głos w Wyborach na kandydata ze Śląska

Oddaj głos w Wyborach na kandydata ze Śląska

http://bartlomiejkowalski.pl/wp-content/uploads/2019/08/dobry_czas.png
Kandydat nr 10 na liście
Kontakt
503 625 242
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ul. Zwycięstwa 53 44-100 Gliwice